Werkgroep Mobiliteit

Vervoer speelt een cruciale rol in de economie en de samenleving. Alle economische spelers en inwoners zijn sterk afhankelijk van een performant mobiliteitssysteem. Mobiliteit draagt aan de ene kant bij tot economische groei, welvaart en jobcreatie en vormt de hoeksteen van het logistieke netwerk. Het is ook een basisvoorwaarde om aan het maatschappelijk leven te kunnen participeren. Aan de andere kant genereren mobiliteit en de toenemende congestie echter ook negatieve effecten voor het leefmilieu, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid kunnen niet los van elkaar gezien worden. Wil de regio Waas & Dender werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zowel inwoners als bedrijven, dan is een slimme inplanting van transportinfrastructuur, logistieke centra, bedrijventerreinen en woonkernen van groot belang. De economische activiteitskernen (bedrijventerreinen, Waaslandhaven, …), de woonkernen en de regionale voorzieningen (ziekenhuizen, scholen, …) moeten vlot bereikbaar zijn via de verschillende transportmodi.

De werkgroep mobiliteit zal volgende acties uitwerken en/of opvolgen:

Het wegwerken van ontbrekende schakels in het wegennet die een goede doorstroming van het verkeer belemmeren. Prioritair wordt geijverd voor de snelle realisatie van:

 • Doortrekking van de N41 richting Aalst
 • Uitvoering van de resultaten van de studie Interwaas ‘Mobiliteit over de weg in het Waasland’.

Inzetten op duurzame mobiliteit om de economische attractiviteit, de (verkeers)veiligheid en de leefbaarheid te verhogen door maatregelen om (elektrisch) fietsgebruik te promoten bij de werkgever en de werknemer in het kader van duurzaam woon-werkverkeer alsook bij de burger, door het stimuleren en versnellen van de aanleg en heraanleg van bovenlokale fietspaden, door het uitbreiden van oplaadpunten voor elektrische fietsen en van fietsvoorzieningen, door de opmaak van een regionaal openbaar vervoersplan

Het opvolgen van permanente aandachtspunten:

 • De treinverbindingen Dendermonde-Antwerpen, Sint-Niklaas-Dendermonde-Brussel en Dendermonde-Gent
 • De verdere uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN-netwerk) Brussel (Dendermonde, Lebbeke).
 • Het waterbustraject Antwerpen-Kruibeke: mogelijkheden nagaan voor verlenging van het traject van de waterbus tot Temse en eventueel ook tot Dendermonde (toeristisch potentieel)
 • Het project Linkeroeverpendel
 • De bereikbaarheid van bedrijventerreinen met het openbaar vervoer
 • Het uitbouwen van een regionale op- en overslagkade voor transport van grondstoffen en goederen via het water (De Briel-Baasrode/Dendermonde en Wetteren)
 • Het bekijken van de mogelijkheid voor goederenvervoer per trein, bv. De Briel 3-modaal ontsluiten via de oude spoorweglijn

Binnen de werkgroep mobiliteit worden 3 subwerkgroepen opgestart die instaan voor de concrete uitwerking van een aantal acties. Volgende subwerkgroepen worden opgestart:

 • Subwerkgroep ‘Doortrekking N41
 • Subwerkgroep ‘Uitvoering resultaten studie Mobiliteit over de weg in het Waasland’
 • Subwerkgroep ‘Opmaak regionaal openbaar vervoersplan’

Meer informatie?

Contacteer ons