Werkgroep Lokale economie/detailhandel

De kleinhandel, horeca en andere commerciële voorzieningen spelen een onmisbare rol in het economisch weefsel van de gemeenten en steden. Zij creëren niet alleen jobs, maar bepalen ook de aantrekkelijkheid van de dorpen, gemeenten en steden.

De regio wenst acties te initiëren die de zin om te ondernemen in dorps- of stadskernen stimuleren en aantrekkelijker maken. Hierbij zal ook aandacht uitgaan naar het aantrekken van vrije beroepen en ambachten, het herwaarderen van buurtwinkels, het opwaarderen van winkelstraten en de aanpak van leegstand, de problematiek van de baanwinkels, E-commerce, digitaal ondernemen, virtuele beleving, …

De werkgroep lokale economie/detailhandel zal onder andere deze acties uitwerken en/of opvolgen:

  • Begeleiding bieden aan de lokale besturen bij de opmaak van een detailhandelsplan en de uitwerking van gemeentelijke acties die de detailhandel ten goede komen
  • Jaarlijks aanleveren van een feitenfiche detailhandel aan de lokale besturen met daarin een inventarisatie en analyse van de aanbodgegevens (aantal panden en invulling ervan), de koopstromen en de bezoekmotieven. Ook een sterkte-zwakteanalyse is opgemaakt, beleidsaanbevelingen zijn geformuleerd.
  • Ter beschikking stellen van data via het winkelbestand Locatus, waartoe gemeenten, voor eigen gebruik en werking, gratis toegang hebben
  • Inrichten van informatiesessies voor de lokale besturen en het socio-economische middenveld betrokken bij de detailhandel
  • Aanreiken van opportuniteiten inzake subsidies zoals daar zijn: het provinciale subsidiereglement ter ondersteuning van de detailhandel voor Oost-Vlaamse stads- en gemeentebesturen en voor Oost-Vlaamse handels- en middenstandsverenigingen
  • Het actief participeren van de bij het baanlint N70 betrokken gemeentebesturen in het EFRO-project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ (2016-2017), uitgewerkt door de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Hierbij wordt een evenwicht gezocht tussen de grootschalige baanwinkels enerzijds en detailhandel in de kernen anderzijds. Resultaten van de testcases en goede praktijken zullen gedissemineerd worden naar andere lokale besturen binnen de regio.

De werkgroep lokale economie/detailhandel wordt getrokken door de dienst economie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Meer informatie?

Contacteer ons