Werkgroep 'Duurzaam en verantwoord omgaan met voedseloverschotten'

Vanuit het tegengaan van voedselverspilling, het ten volle gebruiken van agrarische producten (inbegrepen de zogenaamd minderwaardige producten), vanuit een korte ketenbenadering, vanuit een logistieke benadering, vanuit elementen van circulaire economie, vanuit armoedebestrijding, vanuit een betrekken van de minder begoede doelgroepen, vanuit een benadering van toeleiding/opleiding naar (vormen van) tewerkstelling, vanuit de sociale economie, vanuit het ondersteunen en professionaliseren van de vrijwilligerswerking in de voedselbedeling teneinde hulpverleners meer tijd en mogelijkheden te bieden voor een benadering met perspectieven op termijn i.h.b. werkgelegenheid, vanuit de samenwerking met de OCMW’s en het Regionaal Welzijnsoverleg, wordt in het Waasland een pilootproject opgestart voor de organisatie van een voedseldepot. De kernopdracht is het op een efficiënte manier verzamelen en bedelen van voedsel en andere levensnoodzakelijke producten naar de minst bedeelde groepen in de regio en het tegengaan van voedselverspilling. Hierbij wordt een ruimere benadering van tewerkstelling (inbegrepen sociale economie) en ondernemerschap betracht. In een voedseldepot kan zo de kiem liggen voor nieuwe economievormen.

Het pilootproject wordt opgestart in het Waasland, waarbij een verfijnen van de methodiek, de “lessons learned” en de disseminatie naar de Denderstreek in het bijzonder, er voor kan zorgen dat het initiatief op termijn regiodekking biedt.

De werkgroep zal volgende acties uitwerken:

  • Uittekenen, evalueren en bijsturen van een businessplan: voorbereiden van de doorstart en het bieden van een duurzaam karakter aan een logistieke bovenlokale structuur aan organisaties die voedselhulp organiseren voor kwetsbare gezinnen in het Waasland
  • Uitvoeren van een studie logistieke service, met de bedoeling zicht te krijgen op de logistieke noden van OCMW’s en vzw’s in kader van voedselbedeling alsook op het aanbod van logistieke bedrijven ter ondersteuning van het transport
  • Voorbereiden van een logistieke service op maat, waarbij een logistiek basis pakket uitgewerkt wordt voor OCMW’s en vzw’s en een logistiek pakket op maat voor elke geïnteresseerde OCWM en vzw
  • Stimuleren en ondersteunen van overleg, afstemming en samenwerking door samen met en voor vzw's en OCMW lerende netwerken op te zetten, methodieken te helpen ontwikkelen en verfijnen voor het empoweren van kwetsbare gezinnen en samenwerkingsverbanden stimuleren tussen vzw’s, OCMW’s en andere sociale dienstverleners
  • Stimuleren van duurzaamheid/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door het sensibiliseren van producenten, distributeurs, land- en tuinbouwbedrijven in kader van voedselverspilling en delen van voedseloverschotten en het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen hulporganisaties, lokale besturen, werkgevers- en sectororganisaties, bedrijven, ondernemers,…
  • In kaart brengen van de methodiek, lessons learned en presenteren en dissemineren van de resultaten van de studie naar de subregio Dender alsook het begeleiden en ondersteunen van uitwerking project in subregio Dender.

Interwaas is trekker van deze werkgroep.

Meer informatie

Contacteer ons