Werkgroep Arbeidsmarkt

Een goed draaiende arbeidsmarkt is een kritische succesfactor voor een dynamische, veerkrachtige regio. Wanneer we inzoomen op de arbeidsmarktsituatie in onze regio dan zien we een relatief hoge werkzaamheidsgraad en een relatief lage werkloosheidsgraad. De werkgelegenheidsgraad of jobratio daarentegen, die een indicator is in hoeverre een gemeente, arrondissement, regio erin slaagt om werk te verschaffen, is eerder laag. Een aanzienlijk deel van de bevolking op beroepsactieve leeftijd werkt bijgevolg buiten de regio. Er wordt voornamelijk gependeld naar de grootsteden Antwerpen, Brussel en Gent.

De werkloosheid in Waas & Dender wordt gekenmerkt door een hoge vertegenwoordiging van specifieke doelgroepen: ruim 7 van de 10 werkzoekenden behoort tot een specifieke doelgroep (allochtoon, laaggeschoold, arbeidsgehandicapt, …).

Meer werk en meer mensen aan het werk zijn cruciale hefbomen voor de socio-economische ontwikkeling van de regio alsook voor het ondervangen van de demografische evoluties. De regio Waas & Dender wenst dan ook in te zetten op het behoud en op de creatie van bijkomende kwaliteitsvolle, werkbare jobs alsook op het verhogen van de werkzaamheidsgraad in het bijzonder van de kansengroepen. Daarnaast wil de regio ook werk maken van een flankerend beleid dat gericht is op het wegnemen van drempels die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken zoals mobiliteit, kinderopvang, combinatie gezin-werk, …

In verschillende subwerkgroepen zullen volgende acties uitgewerkt worden:

  • Versterkt inzetten op werkplekleren
  • Versterken samenwerking met lokale actoren (lokale besturen, bedrijven, organisaties)
  • Inzetten op digitale geletterdheid
  • Hervorming PWA: van PWA naar 'Wijk - werken'
  • Versterkt inzetten op doorstroom van art. 60 en leefloners naar de arbeidsmarkt
  • Inzetten op flankerende maatregelen zoals mobiliteit, voldoende en kwalitatief aanbod aan kinderopvang

Meer informatie ?

Contacteer ons