Organisatie

Het Streekoverleg Waas & Dender is het samenwerkingsverband van 19 lokale besturen zijnde Berlare – Beveren – Buggenhout – Dendermonde – Hamme – Kruibeke – Laarne – Lebbeke – Lokeren – Moerbeke – Sint-Gillis-Waas – Sint-Niklaas – Stekene – Temse – Waasmunster – Wetteren – Wichelen – Zele – Zwijndrecht, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden DDS en Interwaas, provincie Oost-Vlaanderen en Antwerpen, de sociale partners en VDAB, die samen in een breed partnerschap acties uitwerken om de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio te versterken.

Het Streekoverleg Waas & Dender werkt aan 3 prioritaire doelstellingen, die telkens door verschillende acties zullen geconcretiseerd worden.

Prioritaire doelstelling 1: Het versterken en stimuleren van een innovatief en duurzaam ondernemerschap

Acties:

 • Het versterken van de lokale economie/detailhandel
 • Toerisme als economische hefboom voor de regio - het regionaal (economisch) toerisme verstevigen
 • Inzetten op circulaire economie
 • Duurzaam en verantwoord omgaan met voedseloverschotten
 • Het aantrekken van starters en spin-offs naar de regio

Prioritaire doelstelling 2: Het creëren van nieuwe en het behoud van bestaande tewerkstelling door meer mensen aan het werk in duurzame en werkbare jobs

Acties:

 • Versterkt inzetten op werkplekleren
 • Versterken samenwerking met lokale actoren (lokale besturen, bedrijven, organisaties)
 • Inzetten op digitale geletterdheid
 • Hervorming PWA: van PWA naar ‘Wijk-werken’
 • Versterkt inzetten op doorstroom van art. 60 en leefloners naar de arbeidsmarkt
 • Inzetten op flankerende maatregelen zoals mobiliteit, voldoende en kwalitatief aanbod aan kinderopvang

Prioritaire doelstelling 3: Flankerend beleid: mobiliteit en bereikbaarheid van de regio en voldoende ruimte om te ondernemen

Acties:

 • Het wegwerken van ontbrekende schakels in het wegennet die een goede doorstroming van het verkeer belemmeren.
 • Inzetten op duurzame mobiliteit om de economische attractiviteit, de (verkeers)veiligheid en de leefbaarheid te verhogen door maatregelen om (elektrisch) fietsgebruik te promoten bij de werkgever en de werknemer in het kader van duurzaam woon-werkverkeer alsook bij de burger, door het stimuleren en versnellen van de aanleg en heraanleg van bovenlokale fietspaden, door het uitbreiden van oplaadpunten voor elektrische fietsen en van fietsvoorzieningen, door de opmaak van een regionaal openbaar vervoersplan.
 • Investeren in een voldoende en adequaat aanbod aan bedrijventerreinen waarbij uitgegaan wordt van de gegevenheid dat ruimte een schaarse factor is waarmee slim en zorgvuldig dient te worden omgesprongen. Hieronder vallen acties zoals de Implementatie van de bizlocator in de regio, een studie naar behoefte aan bedrijventerreinen, het opvolgen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK) Zwaarveld (Hamme) en Kluizenmolen (Sint-Gillis-Waas)/het activeren van de taakstelling, het uitrollen van goede praktijken inzake functieverweving, inzetten op interbedrijfssamenwerking en bedrijventerreinmanagement.

Voor iedere actie is een trekker aangeduid, die samen met de leden van de werkgroep zal instaan voor de uitwerking, uitvoering en opvolging van de actie. Meer informatie hierover kan u terugvinden onder werkgroepen.